DIMENSIUNE TEXT
MARIRE FONT MICSORARE FONT RESETARE FONT
Antet pagină

Prima paginăAtribuții

ATRIBUŢII

Direcția pentru Politici Fiscale și Bugetare Locale are următoarele atribuții generale:

 • întreprinde demersurile necesare, potrivit competențelor, pentru îndeplinirea măsurilor prevăzute în Programul legislativ, în conformitate cu obiectivele Programului de guvernare;
 • fundamentează, elaborează, implementează și monitorizează strategii, programe și proiecte, în domeniile de competență;
 • inițiază, elaborează, analizează, avizează și promovează spre aprobare proiecte de acte normative pentru reglementarea domeniilor de activitate gestionate;
 • îndrumă și sprijină autoritățile administrației publice locale și aparatul de specialitate al acestora în aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale și îndeplinirea atribuțiilor ce le sunt conferite prin lege;
 • analizează și elaborează puncte de vedere cu privire la aspecte semnalate prin interpelări și întrebări formulate de deputați și senatori și formulează răspunsuri la petițiile/memoriile transmise de persoane fizice/persoane juridice sau direcționate de la alte structuri sau autorități;
 • are rol de reprezentare pe domeniile de specialitate, potrivit competențelor;
 • elaborează, sprijină și monitorizează implementarea documentelor strategice în domeniul reformei administrației publice;
 • elaborează și implementează proiecte cu finanțare din fonduri naționale/internaționale în susținerea domeniului de competență;
 • formulează propuneri cu privire la proiectele de acte normative elaborate de ministere și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale care conțin prevederi referitoare la administrația publică locală și participă în grupurile de lucru ministeriale, interministeriale, colective de lucru, în vederea elaborării unor proiecte de acte normative care vizează comunitățile locale, potrivit domeniilor de competență gestionate;
 • emite avizul pentru darea în plată a unor bunuri (conform Codului de procedură fiscală) și de interes pentru u.a.t.-uri în cadrul procedurilor privind stingerea creanțelor reprezentînd impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului de stat și/sau a creanțelor reprezentînd contribuții sociale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor;
 • participă în comisiile de specialitate ale Parlamentului României și în plenul celor două camere ale Parlamentului României pentru a asigura asistență tehnică demnitarilor care susțin proiectele de acte normative din domeniul de activitate;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea ministerului în domeniul de activitate al direcției generale;
 • asigură numirea membrilor structurilor asociative ale administrației publice locale și ai ministerului, precum și reprezentarea în Comitetul pentru finanțe publice locale;
 • asigură numirea membrilor structurilor asociative ale administrației publice locale și ai ministerului, precum și reprezentarea în Comisia de autorizare a împrumuturilor locale.

 

 

Atribuțiile Serviciului reglementare legislație fiscală și bugetară locală:

 • elaborează proiecte de acte normative în domeniile stabilirii, impunerii, urmăririi și încasării impozitelor și taxelor locale, al administrării creanțelor bugetelor locale, executării silite, inspecției fiscale, soluționării contestațiilor asupra actelor de impunere, finanțelor publice locale, transferării de atribuții cu accent pus pe titlul IX din Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Legea administrației publice locale, Legea finanțelor publice locale, Ordonanța Guvernului privind regimul juridic al contravențiilor, legislația secundară și pe alte acte normative cu reglementări în domeniul financiar-fiscal;
 • acordă asistență autorităților administrației publice locale pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul administrării creanțelor bugetare locale;
 • sprijină dezvoltarea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale prin elaborarea de politici fiscale și bugetare la nivelul administrației publice locale;
 • colaborează cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale și cu structurile profesionale ale acestora, în vederea asigurării implementării politicilor fiscale și bugetare locale;
 • participă la elaborarea actelor normative și a legislației secundare privind: finanțele publice locale, stabilirea și colectarea impozitelor și taxelor locale, inspecția fiscală, depunerea declarațiilor fiscale, urmărirea și executarea silită a creanțelor fiscale locale, formularea de contestații asupra actelor de impunere și de control emise de autoritățile administrației publice locale;
 • elaborează puncte de vedere la proiectele de actele normative din domeniul fiscal local și al procedurii fiscale locale;
 • acordă sprijin de specialitate autorităților administrației publice locale în procesul de stabilire a impozitelor și taxelor locale, inclusiv pentru corecta dimensionare a acestora, în funcție de nevoile locale și de posibilitățile de plată ale contribuabililor;
 • îndrumă compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în vederea aplicării unitare a prevederilor Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală;
 • acordă consultanță de specialitate contribuabililor persoane fizice, respectiv persoane juridice, pentru aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale în ceea ce privește stabilirea, constatarea, urmărirea, controlul și achitarea impozitelor și taxelor locale;
 • asigură participarea în comisiile de specialitate ale Parlamentului României și în plenul celor două camere ale Parlamentului României pentru a susține proiectele inițiate în domeniul de activitate;
 • elaborează analize privind echitatea fiscală, privind gradul de suportabilitate fiscală a contribuabililor, privind gradul de colectare a veniturilor și posibilitatea creșterii bazei impozabile;
 • întocmește situații privind veniturile proprii, nivelul de realizare a acestora, ponderea veniturilor proprii în total venituri, ale autorităților administrației publice locale etc.;
 • efectuează proiecții la nivel macro privind evoluția fenomenului fiscal și impactul acestora atât asupra bugetelor locale, cât și asupra contribuabililor;
 • elaborează sinteze asupra activității desfășurate, planuri de acțiune, dezvoltate global și care implică aportul direcției;
 • analizează dispozițiile legale în vigoare, incidente în domeniul stabilirii, constatării, impunerii, controlului, urmăririi și încasării veniturilor unităților administrativ-teritoriale și elaborează propuneri pentru îmbunătățirea acestora, împreună cu structurile asociative ale aleșilor locali, în scopul descentralizării și creșterii eficienței administrației publice locale;
 • organizează și participă la întâlniri, seminarii, conferințe cu participarea autorităților administrației publice, instituțiilor publice și structurilor asociative ale aleșilor locali, pentru proiectele referitoare la adaptarea la standardele Uniunii Europene, a legislației incidente domeniului fiscalității locale;
 • elaborează raportări periodice, precum și raportări la decizie sau la ordin, asupra activității desfășurate, în conformitate cu obiectivele Programului de Guvernare, care se înaintează către conducerea ministerului;
 • integrează volumul informațional primit de la celelalte servicii ale direcției, de la alte structuri din cadrul ministerului, de la autoritățile administrației publice locale, respectiv de la alte instituții aparținând administrației publice centrale, inclusiv de la instituțiile deconcentrate ale acestora;
 • elaborează analize privind echilibrarea bugetelor locale, referitoare la creșterea gradului de autofinanțare și a descentralizării unor cheltuieli, precum și formularea de propuneri pentru accelerarea descentralizării și deconcentrării serviciilor publice de la nivelul administrației publice centrale la nivelul administrației publice locale;
 • analizează modul de asigurare a resurselor financiare pe unități administrativ-teritoriale conform sistemului de echilibrare și formulează propuneri de îmbunătățire a sistemului;
 • emite avizul pentru darea în plată a unor bunuri (conform Codului de procedură fiscală) și de interes pentru u.a.t.-uri în cadrul procedurilor privind stingerea creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului de stat și/sau a creanțelor reprezentând contribuții sociale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor;
 • asigură realizarea parteneriatului cu structurile asociative ale autoritățile administrației publice locale, prin consultarea acestora în vederea perfecționării cadrului legislativ și instituțional;
 • asigură accesul la baza de date, prin Internet sau Intranet, beneficiarilor: autorităților administrației publice centrale și locale, structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, organizațiilor neguvernamentale, cetățenilor, altor instituții sau organizații interesate;
 • elaborează și fundamentează propuneri de alocări de sume pentru bugetele locale pe care le înaintează Ministerului Finanțelor Publice în vederea cuprinderii în proiectului legii bugetare anuale și a anexelor la legea bugetară anuală, precum și în rectificările bugetare.

 

 

Atribuțiile Serviciului atestarea domeniului public al unităților administrativ-teritoriale:

 • coordonează, la nivel tehnic, și monitorizează procesul de organizare administrativ-teritorială și elaborează, împreună cu autoritățile publice competente, propuneri privind îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a Romāniei, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;
 • emite puncte de vedere privind proiectele de acte normative care privesc aspecte ale procesului de organizare administrativ-teritorială, inițiate de alte autorități publice;
 • promovează proiecte de acte normative inițiate de autoritățile publice pentru atestarea domeniului public u.a.t.-urilor;
 • analizează și emite puncte de vedere asupra proiectelor de legi privind schimbarea sau actualizarea unor denumiri ale unităților administrativ-teritoriale și asigură evidența unităților administrativ-teritoriale, a satelor și celorlalte localități componente ale acestora;
 • întocmește puncte de vedere pentru eliberarea de către minister a acordurilor pentru schimbarea destinației unor imobile cu destinație medico-socială potrivit prevederilor Hotărārii Guvernului nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale respective și Hotărārii Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective;
 • întocmește puncte de vedere pentru acordarea avizelor de către minister pentru înființarea de unități de asistență medico-sociale prin reorganizarea unor unități sanitare publice precum și înființarea și desființarea centrelor de sănătate multifuncționale potrivit Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local;
 • acordă asistență autorităților administrației publice locale pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul organizării administrativ-teritoriale și atestării domeniului public;
 • colaborează cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale și cu structurile profesionale ale acestora în domeniul organizării administrativ-teritoriale și atestării domeniului public;
 • întocmește situații și analize privind organizarea administrativ-teritorială și atestarea domeniului public;
 • elaborează sinteze asupra activității desfășurate, planuri de acțiune, dezvoltate global și care implică aportul direcției;
 • elaborează raportări periodice, precum și raportări la decizie sau la ordin, asupra activității desfășurate, în conformitate cu obiectivele Programului de Guvernare, care se înaintează către conducerea ministerului;
 • integrează volumul informațional primit de la celelalte servicii ale direcției, de la alte structuri din cadrul ministerului, de la autoritățile administrației publice locale, respectiv de la alte instituții aparținānd administrației publice centrale, inclusiv de la instituțiile deconcentrate ale acestora;
 • asigură realizarea parteneriatului cu structurile asociative ale autoritățile administrației publice locale, prin consultarea acestora în vederea perfecționării cadrului legislativ și instituțional.

 

Condamnă corupția cu un simplu telefon. Sună la 0800.806.806 și semnalează un caz de corupție.

 

sus