DIMENSIUNE TEXT
MARIRE FONT MICSORARE FONT RESETARE FONT
Antet pagină

Prima paginăLegislațieL 207/2015

LEGEA nr. 207 din 10 iulie 2015
(cu modificările şi completările ulterioare)

Formă actualizată la data de 28 aprilie 2020TITLUL I

Dispoziții generale

CAP. I
Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscalăART. 1
Definiții
în înțelesul prezentului cod, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
    1. actul administrativ fiscal - actul emis de organul fiscal în exercitarea atribuțiilor de administrare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale, pentru stabilirea unei situații individuale și în scopul de a produce efecte juridice față de cel căruia îi este adresat;
    2. administrarea creanelor fiscale - oricare din activitățile desfășurate de organele fiscale în legătură cu:
           a) înregistrarea fiscală a contribuabililor/plătitorilor și a altor subiecte ale raporturilor juridice fiscale;
           b) declararea, stabilirea, controlul şi colectarea creanțelor fiscale;
           c) soluționarea contestațiilor împotriva actelor administrative fiscale;
           d) asistența/îndrumarea contribuabililor/plătitorilor, la cerere sau din oficiu;
           e) aplicarea sancțiunilor în condițiile legii:
    3. analiza de risc - activitatea efectuată de organul fiscal în scopul identificării riscurilor de neconformare în ceea ce privește îndeplinirea de către contribuabil/plătitor a obligațiilor prevăzute de legislația fiscală, de a le evalua, de a le gestiona, precum și de a le utiliza în scopul efectuării activităților de administrare fiscală;
    4. contribuabil - orice persoană fizică, juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică ce datorează, conform legii, impozite, taxe și contribuții sociale;
    5. contribuție socială - prelevare obligatorie realizată în baza legii, care are ca scop protecția persoanelor fizice obligate a se asigura împotriva anumitor riscuri sociale, în schimbul căreia aceste persoane beneficiază de drepturile acoperite de respectiva prelevare;
    6. control fiscal - totalitatea activitatilor efectuate de organele fiscale pentru verificarea modului de îndeplinire de către contribuabil/plătitor a obligațiilor prevăzute de legislația fiscală și contabilă;
    7. creanță bugetară - dreptul la încasarea oricarei sume care se cuvine bugetului general consolidat, reprezentând creanța bugetară principală și creanța bugetară accesorie;
    8. creanță bugetară principală - dreptul la încasarea oricarei sume care se cuvine bugetului general consolidat, altele decât creanțele bugetare accesorii;
    9. creanță bugetară accesorie - dreptul la încasarea dobânzilor, penalităților sau a altor asemenea sume, în baza legii, aferente unor creanțe bugetare principale;
    10. creanță fiscală - dreptul la încasarea oricarei sume care se cuvine bugetului general consolidat, reprezentând creanța fiscala principală și creanța fiscală accesorie;
    11. creanta fiscala principala - dreptul la perceperea impozitelor, taxelor si contributiilor sociale, precum si dreptul contribuabilului la restituirea sumelor platite fara a fi datorate si la rambursarea sumelor cuvenite, în situatiile si conditiile prevazute de lege;
    12. creanta fiscala accesorie - dreptul la perceperea dobânzilor, penalitatilor sau majorarilor aferente unor creante fiscale principale, precum si dreptul contribuabilului de a primi dobânzi, în conditiile legii;
    13. creditor fiscal - titularul unui drept de creanta fiscala;
    14. creditor bugetar - titularul unui drept de creanta bugetara;
    15. debitor fiscal - titularul unei obligatii de plata corelativa unui drept de creanta fiscala;
    16. debitor bugetar - titularul unei obligatii de plata corelativa unui drept de creanta bugetara;
    17. declaratie fiscala - act întocmit de contribuabil/platitor, în conditiile si situatiile prevazute de lege, reprezentând declaratia de impunere si declaratia informativa.


**********
Din cauza dimensiunilor actului normativ, acesta a fost ataşat în format PDF.
Pentru varianta completă faceți click aici!

 

Condamnă corupția cu un simplu telefon. Sună la 0800.806.806 şi semnalează un caz de corupție.

 

sus